คำศัพท์ทั้งหมด
Thai
English
Russian
Reading
กฎหมาย
Law
закон
ซา-คน
กระดาษ
Paper
бумага
บูม-มาก้า
กรุงเทพ
Bangkok
бангкок
บ้างคอก
กาแฟ
Coffee
кофе
โคเฟ่
กิน
Eat
есть
เยซ
กุ้ง
Shrimp
креветка
ครีเวี้ยตก้า
กุญแจ
Key
ключ
คลุ้ช
เก้าอี้
Chair
стул
สตูล
ขับช้า ๆ
Slowly Drive
Медленная езда
เมดลินนาย่า เยชด้า
ขาว
white
белый
เบียลึย
ข้าว
Rice
рис
รีส
ครู
Teacher
туалет
อูชิเทล
งาน
job
работа
ราโบต้า
เงิน
Money
деньги
เด็นกี้
จตุรัส สี่แยก
Square
площадь
ปล๊อด แสด
ช้อน
Spoon
ложка
โร้ช กา
ใช่
Yes
да
ดา
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Saint-Petersburg
Санкт-Петербург
ซ้านปีเตอร์ บรูก
ดนตรี
Music
музыка
มิว สิก กา

ศัพท์ทั้งหมด 84 ศัพท์ | แสดงหน้าละ 20 ศัพท์ | รวมทั้งหมด : 5 หน้า 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>